สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่

 

 

 

 


HDC v4.0
ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
การใช้บริการสาธารณสุข
Smiley face

126,725

จำนวนผู้ป่วยนอก
(คน)

Smiley face

495,714

จำนวนผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)

Smiley face

12,676

จำนวนผู้ป่วยใน
(คน)

Smiley face

55,037

จำนวนผู้ป่วยใน
(วัน)

Population Pyramids
วัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
Smiley face

38.99%

วัยทำงานอายุ 30-44 ปี
มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน
Smiley face

92.86%

BCG

Smiley face

94.01%

HBV1

Smiley face

63.59%

MMR

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2
Smiley face

38.87%

JE

Smiley face

58.40%

MMR2

เด็กอายุ 0 – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย
Smiley face

92.93%

เด็กอายุ 0 – 5 ปี
มีพัฒนาการสมวัย

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
Smiley face

91.91%

HT

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
Smiley face

88.04%

DM

ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
Smiley face

76.19%

DMHT CVD Risk